AJ Saran aims: เตรียมสอบเข้าอินเตอร์

aims: เตรียมสอบเข้าอินเตอร์

อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ การศึกษา: ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท – La Sierra University (USA) ประวัติการสอน: เริ่มสอนที่สถาบันเอมส์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 วิทยากรรับเชิญวิชาภาษาอังกฤษโครงการทรูปลูกปัญญา นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องการศึกษา ตลอดจน เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 3. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 5. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 6. โรงเรียนอำนวยศิลป์ 7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 9. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 10. โรงเรียนสตรีภูเก็ต 11. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 12. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 13. โรงเรียนศรีวิกรม์ 14. Saint John Mary International School 15. Ruamrudee International School 16. St. Stephen’s International School ผลสำเร็จในการสอน: ด้วยการสอนที่ไม่เน้นท่องจำ แต่ให้นักเรียนเข้าใจและใช้เป็น จึงมีผลสำเร็จมากมาย เช่น 1. นักเรียนสอบติดหลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯในปี 2557 จำนวน 272 คน จากจำนวนรับประมาณ 1,000 คน 2. นักเรียนสอบติด Harvard University (ทพ.ญ. พุทธธิดา วังศรีมงคล) 3. นักเรียนสอบติด Stanford University และ Harvard University (ธรรศ อยู่สุนทร) 4. นักเรียนอายุ 13 ปีสอบติดหลักสูตร BBA จุฬาฯ (พีรพัฒน์ เจริญชัยนนท์)