อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา (อ.ไมธ์)

EUREKA!

ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี ทำให้รู้ว่าจุดสำคัญ ส่วนไหนที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ พลาด โดนลวง สับสน เริ่มสอนจากจุดเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใช้ภาษาตรงไปตรงมาให้นักเรียนนึกภาพออกจนรู้สึกได้ว่าเคมีเป็นวิชาที่จับต้องได้ นอกจากนี้อาจารย์ยังคอยหาโจทย์ใหม่ ๆ จากตำราต่างประเทศ และข้อสอบเข้าต่าง ๆ มาอัพเดทให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบทุกสนามได้ด้วยตนเอง

    Courses by อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา (อ.ไมธ์)

    No teaching course.